inloggen

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIEEL LEVENSPLANNERArtikel 1 Definities

 

 1. Financieel Levensplanner, handelsnaam van Financial Decision Coach, gevestigd te Zandvoort, KvK-nummer 71734309, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Met online content wordt onder andere een online training of module verstaan.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens opdrachtnemer waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is gerechtigd de voorwaarden eenzijdig te wijzigingen, indien hij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal hij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor de klant, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbod

 

 1. Indien in een aanbod geen afwijkende aanvaardingstermijn is gesteld, is een aanbod 14 kalenderdagen na de intake geldig.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer het aanbod binnen de aanvaardingstermijn wordt aanvaard, of indien overeengekomen, een aanbetaling is voldaan.

 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het aanbod bevat het tarief voor het gekozen traject exclusief btw. Werkzaamheden die niet bij het traject zitten inbegrepen kunnen worden afgenomen tegen uurtarief.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 
 4. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te vergen. Indien wordt overeengekomen dat in fases wordt gefactureerd is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. De betaalmomenten zullen onderling worden overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij betaling in termijn extra kosten in rekening te brengen.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Vergoedingen zullen binnen een lopende overeenkomst niet worden verhoogd.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen. 

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant is er zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.
 4. Klant vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
 3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan berekeningen. Deze zijn mede afhankelijk van daadwerkelijke kosten, rendementen en waardeontwikkelingen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien opdrachtnemer onverwachts verhinderd is voor een sessie zal hij zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging of zal de sessie in overleg worden verplaatst.
 4. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij vroegtijdige beëindiging van een traject zullen in geval van een consumentenaankoop de tot dan toe gebruikte consulten, gewerkte uren en gemaakte kosten direct in rekening worden gebracht, vermeerderd met een bedrag van 20% van de nog openstaande sessies. Wanneer de overeenkomst zakelijk is aangegaan blijft het gehele geoffreerde bedrag opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.
 5. Een losse sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.
 6. Indien klant te laat is voor een overeengekomen sessie, komt deze tijd te vervallen zonder recht op verrekening van het bedrag.

 7. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 8 Aanvullende bepalingen online content

 

 1. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de online content. De overeenkomst is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar komt, wordt bij annulering het aankoopbedrag naar rato verrekend, tenzij het aanbod zakelijk is aangeschaft.
 2. Klant ontvangt pas toegang tot de content na (een eerste deel van de) betaling van het overeengekomen bedrag.
 3. Doordat voor het aanbieden van de online content gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van de content uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 5. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Hij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Artikel 9 Offline trainingen en workshops

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training of workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Indien een training of workshop offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op uit kan oefenen, is opdrachtnemer gerechtigd de training of workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een training of workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training of workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of workshop of toekomstige trainingen en workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training of workshop onverlet.

Artikel 10 Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij klant.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. Indien gebruik wordt gemaakt van online contact is klant zelf verantwoordelijk voor goede software en een internetverbinding.
 6. Opdrachtnemer heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen door derden. 
 7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 8. Klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is klant niet toegestaan tijdens een sessie beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 14 Klachten

 

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.